DISCLAIMER

 

Op deze Sidalco site zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite, zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Sidalco heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de Sidalco site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Sidalco staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Sidalco aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Sidalco wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

>Sidalco garandeert evenmin dat de Sidalco site foutloos of ononderbroken functioneert.

Op de Sidalco site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naarinformatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Sidalco niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Sidalco wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

Sidalco, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de Sidalco site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Sidalco site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sidalco, de inhoud van de Sidalco site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Op de Sidalco site en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Humbauer

WernerWeber

contact over_mij home trucks trailers machinery containers